Performing Arts

 
Justin Jenkins

Choir 1-2; Choir 3-4; Concert Choir; Vocal Ensemble; 
 
Daniel Hernandez

 Theater 1-2; Theater 3-8;  CTE Stagecraft

Shauntel Sussex                
Beginning Dance; Intermediate Dance; Advanced Dance

Eric Zimmerman          
Jazz Ensemble; Advance Band; Beginning Band; Intermediate Band; Orchestra; Guitar